Laikraščio redakcija. 1918–1919 m. „Aušrinės“ bendrovės Bostone leistas lietuvių moterų mėnesinis žurnalas. Redaktorės Uršulė Jokūbauskaitė-Daukantienė ir Bronė Virakutė.