„Darbininkas“  – Lietuvos darbo federacijos įsteigtas savaitraštis, leistas nuo 1919 m. lapkričio 30 d. iki 1940 m. liepos 3 d. Redaktoriai Viktoras Beržinskas (1920–1926), Vytautas Pranas Bičiūnas (1920), Juozas Katilius (1926–1927), Petras Jočys (1927–1929), Pranas Dovydaitis (1929–1940), Justinas Kuras (1929). Spausdino įvairios Kauno spaustuvės, ilgiausiai – „Varpo“, „Vilniaus“ ir „Žaibo“. Išėjo 1070 numerių.