„Darželis“  – Mažosios Lietuvos lietuvių jaunimo leidinys (iš pradžių dvisavaitinis, vėliau mėnesinis), leistas nuo 1920 m. rugpjūčio 5 d. iki 1921 m. birželio 20 d. Leido Lietuvių jaunųjų draugija „Santara“. Redaktorius Martynas Glažė. Spausdino spaustuvė „Lituania“ Klaipėdoje, Spaudos spaustuvė (Pavlovskio) Tilžėje. Išėjo 15 numerių. Nuo 1921 m. lapkričio vietoj „Darželio“ pradėjo eiti „Kibirkštis“.