(1879–1954 m.) | Kunigas, Dotnuvos Žemės ūkio akademijos profesorius, Čikagos lietuvių laikraščio “Draugas“ redaktorius (1914–1915, 1917–1918 m.), JAV įkūrė Tautos fondą Lietuvos laisvės kovai paremti.