„Keleivis“ – Jungtinių Amerikos valstijų lietuvių laikraštis leistas 1905 – 1979 m. Bostone. Leidėjai (iki 1945 m.) Stasius Michelsonas-Michalkevičius ir Jurgis Gegužis. Išeivijoje laikraštis atstovavo socialistinės minties kryptį, apie 5000 jo tiražo buvo siunčiami Lietuvą. Nuo 1908 m. laikraštį redagavo chorvedys, vargonininkas, visuomenės ir kultūros veikėjas Pijus Bukšnaitis (1881-1967 m.).