„Krašto balsas“  – tautininkų dienraštis, leistas 1922 m. spalio 29 d. – 1923 m. birželio 10 d. Kaune. Spausdino S. Levi spaustuvė Kaune. Redaktoriai: Leonas Noreika, Antanas Smetona. Bendradarbiavo Jonas Basanavičius, Bronė Buivydaitė, Jonas Didžiulis, Martynas Yčas, Vytautas Kairiūkštis, Stasys Miliauskas, Jonas Sabaliauskas, Augustinas Voldemaras ir kiti. Išėjo 127 numeriai.