„Nauja lietuwiszka ceitunga“ – Mažosios Lietuvos lietuvių laikraštis (dvisavaitinio ir kitokio periodiškumo), leistas nuo 1890 m. sausio 2 d. iki 1923 m. Leido ir redagavo Mažosios Lietuvos visuomenės ir politinis veikėjas, vertėjas, spaudos darbuotojas Mikelis Kiošis. Spausdino Oto fon Mauderodės spaustuvė Tilžėje. Leido priedus: „Burtinyčios prie Nr. NLC“, „Kaimynai“, „Laukininkas“, „Numučytojų knygelės“, „Pridėjimas NLC“, „Trumpas Mišios pridėjimas prie NLC“ ir kt.