„Profesinės žinios“ – „profesiniams darbininkų reikalams laikraštis“, leistas nuo 1922 m. birželio 1 d. iki 1923 m. kovo 25 d. Iš pradžių dvisavaitinis, nuo 1922 m. gruodžio mėnesinis, tačiau skelbiamo periodiškumo nesilaikė. Redaktorius ir leidėjas A. Perevičius. Atstovavo Lietuvos socialdemokratų partijos pozicijas. Spausdino „Raidės“ spaustuvė. Išėjo 12 numerių.