„Rytojus“ – „tikras ir isztikimas lietuwiu draugas ir jaunųjų laikrasztis“, leistas 1920–1922 m. Tilžėje. Leido Spaudos draugija kartą per savaitę. Spausdino E. Pavlovskio spaustuvė Tilžėje. Leido priedą jaunimui „Darželis“. Redagavo Ansas Baltris, Jonas Ašmys, Erh. Kentraitis, Dominykas Valenčius.