1917 m. gruodis | Pranciškus Žadeikis | Karo užrašai: Sodiečiai žino tik du keliu: ar būti po rusais, ar likti po vokiečiais

Nors vokiečiai apsiputodami tvirtino, jog jie jokiu būdu nepasiduosią, jie gyvai turi karą laimėti arba nors priversti sąjungininkus su jais derėtis, bet vis labiau aiškėjo, kad karas eina jų nenaudai. Mes aiškiai matėme jų valdininkų ištvirkimą, ir buvo aišku, jog netrukus mums, lietuviams, reiks pradėti patiems savo kraštą tvarkyti. Mes jau turime savo tarybą, savo spaudą.

Bet pašnekesiuose su žmonėmis galima buvo įgauti nuomonę, kad su taip tamsiu gaivalu mes nieko nepadarysime. Sodiečiai težinojo tik du keliu: ar būti po rusais, ar likti po vokiečiais. Apie Lietuvą jie ir sapnuote nesapnavo. Pagal išgales darbavomės! Prie kiekvienos progos aiškinom žmonėms Lietuvių tautos tarybos nutarimą ir t.t.

Priežastis, kodėl žmonės taip krypo į rusų pusę, buvo ir ta, kad visi turėjo daug rusų pinigų ir bijojo juos prarasti, kai Lietuva taps neprigulminga valstybe.

Šaltinis: P. Žadeikis, Didžiojo karo užrašai, p. 270.

Nuotraukos: 1915-1918 m. vokiečių nuotraukos