1917 m. gruodžio 1 d. | Slepiamieji dokumentai

Rusų vyriausybė yra paskelbusi ir daugiau slepiamų dokumentų. Ligišiol paskelbtuose dokumentuose vyriausiai buvo kalbama apie Rusijos bei Fransijos reikalus. Rusija, pasak anų sutarčių norėjo savo valdžią paskleisti Turkijoje; užtatai ji žadėjo padėti Fransijai uižmti Vokietios kraštą ligi Reino ypač iš vakarų pusės. Viename slaptame telegrame nuo 1917 metų sausio 30. dienos caro valdžia reikaIauja sau teises laisvai sulyg savo noro nusistatyti ribas Rusijos vakaruose. Tas telegramas reiškia, kad Rusija ketino pasigrobti dalį Vokietijos gaI Rytaprusių provinciją. Taipo Lietuva butų patekusi daugiau Rusijos gilumon ir butų Iikusi dar tvirčiau, negu prieš karą, surišta su Rusija. Rusų atstovas Parise 1915 metų kovo mėnesio 9. dieną buvo siuntęs telegramą į savo vyriausybę Petrapilėn, kuriame išveda, kad lenkų kIausimas iš tarptautiniu tarybų žinios reikią išskirti, vadinasi, paliktį jį nuspręsti viena rusų vyriausybei, kad kitos valdijos neturėtų jokios teisės kalbėti apie Lenkijos ateitį.


Šaltinis: „Dabartis”, 1917 m. gruodžio 1 d., Nr. 104, p. 3.

http://www.epaveldas.lt/