1917 m. gruodžio 12 d. | Lenkų spauda: blogiausi patarėjai yra jausmai, o jie dabar Lietuvai renka naujus sąjungininkus

Laikraštis „Ziemia Lubelska“ gruodžio 12 d. paskelbė straipsnį, vardu „Lietuvių išpažintis Berlyne“. Tame straipsnyje paduoda antrojo Lietuvos Tarybos pirmininko Stepono Kairio pašnekesį su redaktorium laikraščio „Berliner Tageblatt“. Paskui to straipsnio rašytojas šitaip sako: „Visas pono Kairio jausmų pasiliejimas rodo beribį pasitikėjimą, jog Lietuva po Vokietijos sparnais susilauks išsvajotos laimės laikų. Toje lietuvio patrioto išpažintyje nėra nė vieno žodžio apie Lenkiją, kuri savo padėjimu Lietuvai yra daug artimesnė už Vokietiją! Lietuvių pasielgimą nusprendžia ne rimtas apsigalvojimas. Tasai jų taikius [taika – red. pastaba], kuomet ieško tiktai labai stiprių užtarėjų vakaruose, tai ne kas kita, kaip tik atkaklus nepripažinimas susijungimo Lietuvos su Lenkija; visa tėra tiktai jų jausmų sūkurys. Blogiausi patarėjai yra jausmai, o jie dabar Lietuvai renka naujus sąjungininkus“.

 

Nuotraukoje: Lenkų nacionalinis komitetas (taryba) 1917-1919 m.

Šaltinis: „Dabarties žiedai“, 1917-12-24, Nr. 2, p. 2