1917 m. gruodžio 12 d. | Lietuvos Taryba | Dėl nepriklausomosios Lietuvos manifesto

Iš Lietuvos Tarybos III sesijos 12 posėdžio.

Posėdžio pradžia 4,5 val. po pietų. Pirmininkauja Kairys.
Neatvyko Dovydaitis, Narutavičius, J. Šaulys, Smetona, Smilgevičius, Stulginskis, Vailokaitis, Vileišis

Toliau svarstomas klausimas apie manifesto praplatinimą, jeigu būtų paskelbta nepriklausomoji Lietuva.
Kairys pasiūlo išrinkti tam tikslui komisiją. Išrinkta komisija iš trijų asmenų: Petrulio, Bizausko ir Banaičio. Toliau svarstomas Lietuvos mažumų klausimas ir klausimas dėl Lietuvos atstovo taikos konferencijoje. 6 val. 10 min. atvažiuoja Dovydaitis.

Posėdis pasibaigė 6 val. 45 min. vakaro.

Šaltinis: Eidintas A., Lopata R. Lietuvos Taryba ir nepriklausomos valstybės atkūrimas 1914-1920 metų dokumentuose. Vilnius, 2017. P. 318.