1917 m. gruodžio 13 d. | Įvairios žinios

Central News iš Petrapilio.

Panaikinta privati nuosavybė.

Central News praneša iš Petrapilio: Bolševikų valdžia išleidusi įsakymą, kuriuo panaikinama atskirų žmonių žemės nuosavybė; visa žemė virsta valstybės nuosavybe.

Tas pats laikraštis praneša iš Petrapilio, kad ten susirinkusi valstiečių konferencija 482 balsais prieš 381 pritarusi bolševikų valdžios programai dėl žemės padalijimo, kariuomenės paleidimo, nusiginklavimo ir greitos taikos.

Nuotraukoje: Rusijos bolševikų kovotojai (1917 m. lapkritis)

 


Iš Stokholmo: Nepriklausoma Suomijos Respublika

Iš Stokholmo praneša: Telegramos iš Helsinkų patvirtina, kad naujoji Suomijos valdžia paskelbė Suomiją visai nepriklausoma valstybe. Suomija būsianti respublika. Prezidentas esąs švedų partijos vadas Swinnhuwud. Paskelbus nepriklausomybę, Suomijos tauta imanti šalies valdžią į savo rankas.

Nuotraukoje: Swinnhuwud.

Laivų kapitonų sąjunga Helsinkuose svarstė, kokia turėtų būti nauja nepriklausomos Suomijos vėliava. Nutarta vartoti vėliava su geltonu kryžium ir 9 baltom žvaigždėm raudonam dugne. Vietoje rusų pašto markių jau nuo lapkričio 15 d. pradėta vartoti suomių markės.

Švedų spauda pataria, kad Švedija pirmutinė pripažintų nepriklausomą Suomiją. Suomijos ateitis priklausanti daug nuo to, kaip elgsis su ja Švedija.

 

Šaltinis: Lietuvos Aidas, 1917 m. gruodžio 13 d, nr. 41, P. 3.
http://www.epaveldas.lt/