1917 m. gruodžio 13 d. | Lietuvos Taryba | Dėl Lietuvos atstovybės Berlyne

Iš Lietuvos Tarybos III sesijos keturiolikto posėdžio.

Posėdžio pradžią 5 v[al.] vakare.
Pirmininkauja Kairys, Neatvyko Narutavičius.

Svarstomas toliau klausimas atstovybės sudarymo Berlyne. Diskusijoje dalyvauja: Smetona, Staugaitis, Kairys, Vileišis, Mironas, Stulginskis, J. Šaulys.

Smetona pasiūlo formaliniai įgalioti vieną ir paskirti dar du padėjėju, būtent 1 kunigą ir 1 socialdemokratą. Už tą pasiūlymą balsuoja 13, prieš ji – 4, susilaiko 2. Toliau Smetona pasiūlo formaliai įgalioti Jurgį Šaulj. Tas pasiūlymas balsuojamas: už jj – 15, prieš – 1, susilaiko – 3. Paskui Smetona pasiūlo kaipo atstovą – padėjėją kunigą Purickj. Pasiūlymas balsuojamas: už – 16, susilaiko – 3.

Kairys pasiūlo kaipo atstovą – padėjėją Janulaitį. Pasiūlymas balsuojamas: už jį – 13, prieš – 1 ir susilaiko – 5.

Įnešti trys pasiūlymai:
1) Smetonos – duoti (galiojimą tik vienam Šauliui J.
2) Vileišio – duoti visiems trims kuo plačiausiu įgaliojimų, bet atsakomybę patikti Šauliui, ir 3)Petrulio – kunigui Purickiui lietuvių bažnytinės politikos srityje duoti pilną lygų įgaliojimą, kaip ir J. Šauliui.

Tie pasiūlymai balsuojami. Už Smetonos pasiūlymą – 11 balsų, prieš – 1, susilaikė 5. Už Vileišio pasiūlymą – 1 balsas, prieš – 14 ir susilaiko 2. Už Petrulio pasiūlymą – 11 balsų, prieš 1 ir susilaiko 5. Tų balsavimų laiku nebuvo Kairio ir Klimo, kurie laikinai buvo susirinkimą apleidę.

Priimti Smetonos ir Petrulio pasiūlymai. Toliau Smetona ineša pataisą: prireikus duoti kunigui Purickiui raštu įgaliojimą nuo Lietuvos Tarybos. Ta pataisa balsuojama ir priimta. Narutavičius sugrįžta ir praneša apie savo pasikalbėjimą su V. Gilsa. Iškyla klausimas apie santykius su vokiečių vietine valdžia. Diskusijoje dalyvauja: J. Šaulys, Smetona, Smilgevičius, kun. Šaulys, Vileišis, Stulginskis. Nutarta: registruoti faktus ir kreiptis dėl jų į Vervaltung atskirų Tarybos narių vardu ir sunaudoti tie faktai rašte į kanclerį.

Posėdis baigtas 8v[al.] 10 min. vakaro.

Šaltinis: Eidintas A., Lopata R. Lietuvos Taryba ir nepriklausomos valstybės atkūrimas 1914-1920 metų dokumentuose.Vilnius, 2017. P. 319.