1917 m. gruodžio 13 d. | Vokiečių-lietuvių draugija

Pereito mėnesio gale jsteigtosios vokiečių-lietuvių draugijos organas »Das neue Litauena« praneša, jog tos draugijos sekretorius esąs sulakęs iš Lietuvos tarybos pirmininko p. Smetonos kuriame jisai reiškiąs savo džiaugsmą dėl tos draugijos isteigimo ir tikįsis, jog ji tapsianti padejėja visuose tuose klausimuose, kurių dabar užduoda busimoji Lietuvos valdija. Smetona dar prideda, jog jisai įsteigsiąs dar panašią »Lietuvių-vokiečių draugija«, kurios tikslas taipojau busiąs suartinti abi tiedvi valdiji ir juodviejų gyventojus. Vokiečių-lietuvių draugija, kurios valdyba esanti Berline W. 62 Kurfūrstenstr. 107, busianti išleista plačiau, kaip to privalysiančios busimosios jos užduotys.

Šaltinis “Dabartis”, 1917 m. gruodžio 13 d. No. 109 “Apie politikinę Lietuvių nuomonę”, 2psl.
http://www.epaveldas.lt/