1917 m. gruodžio 15 d. | Lietuvos Taryba | Dėl liuoso važinėjimo po Lietuvą ir susitikimų

Iš Lietuvos Tarybos III sesijos septyniolikto posėdžio.

Posėdžio pradžia 10 val. 20 min. Pirmininkauja Kairys. Neatvyko Malinauskas, Narutavičius, Šernas, Staugaitis.

Vileišio pasiūlymu susirinkimas nutarė pavesti prezidiumui:
a) pasirūpinti išgauti Tarybos nariams leidimai liuosai važinėti po Lietuvą,
b) paimti iš buvusiojo Organizacinio Komiteto visus popierius.

Dėl Tarybos posėdžių protokolų susirinkimas nutarė:
1) ateityje protokolų nuorašus įteikti kiekvienam nariui,
2) protokolus šios ir pereitos sesijos parengti bent penkiuose egzemplioriuose.

Toliau svarstomas apskričių pasiskirstymas tarp atskirų Tarybos narių. Apskričiai yra taip paskirstyti:
1) Narutavičiui – Telšių, Akmenės, Sedos, Kretingos ir Vėžaičių,
2) Smilgevičiui – Kuršėnų, Skaudvilės ir Pajurės,
3) Stulginskiui – Šiaulių,
4) Banaičiui – Kauno ir Raseinių,
5) Bizauskui – Joniškėlio, Kėdainių ir Panevėžio,
6) Kairiui – Kupiškio, Utenos ir Ukmergės,
7) Mironui – Rokiškio, Alytaus ir Biržų,
8) Vileišiui – Vilniaus, Molėtų, Pabradės ir Salgudiškių,
9) Petruliui – Kaišiadorių ir Širvintų,
10) Staugaičiui – Marijampolės, Seinų, Augustavo ir Suvalkų ir
11) Vailokaičiui – Naumiesčio ir Vilkaviškio.

Klausimu dėl leidimo Tarybos nariams daryti vietose susirinkimus pranešimams ir diskusijoms nutarta: pavesti prezidiumui išgauti tokį leidimą. Klausime dėl Tarybos komisarų nutarta: pavesti prezidiumui prieš vokiečių valdžią pakelti komisarų klausimą, nurodžius jo reikalingumą.

Toliau Taryba išreiškia pageidavimą, idant kiekvienas Tarybos narys nors sykį per mėnesj aplankytų savo apskričius.
Klausimu dėl Vilniaus maisto ir kuro reikalų Taryba nutarė: pavesti tatai prezidiumui. Klausimu dėl dalyvavimo Lietuvos atstovo Taikos konferencijoje nutarta: pasistengti, jei bus galima, išgauti teises Taikos konferencijoje dalyvauti.
Tarybos finansų klausimu nutarta išrinkti finansinę komisiją. Į tą komisiją išrinkti: Vailokaitis ir Vileišis.

Dėl Lietuvos mažumų klausimo nutarta:
a) Taryba paveda prezidiumui įeiti j kontaktą su žydais dėl jų dalyvavimo Taryboje, stovėdama ant to paties pamato, kaip ir konferencija. Taryba pripažįsta, kad žydų atstovas j Tarybą gali būti rinktas tik iš teritorijos, pavadintos Verwaltung-Litauen;
b) dėl lenkų ir gudų Tarybai nė jokių žingsnių tuo tarpu nedaryti ir tartis su jais tik tada, kada jie kreipsis į Tarybą.

Toliau Taryba nutarė: pavesti prezidiumui pasirūpinti gauti palengvinimų susižinojimui su belaisviais ir su Rusijos lietuviais. Dėl ateinančios sesijos Tarybos nutarta: kitą Lietuvos Tarybos sesiją sušaukti ne vėliau kaip sausio mėn. 15 d. 1918 [m].

Posėdis baigtas 2 v[al.] 45 min. po pietų.

Šaltinis: Eidintas A., Lopata R. Lietuvos Taryba ir nepriklausomos valstybės atkūrimas 1914-1920 metų dokumentuose.Vilnius, 2017. p. 324-325.