1917 m. gruodžio 2 d. | Vokiečių štabo pranešimas: Brest-Litvoske prasideda pokalbiai dėl galimos taikos su rusais

(Video: Sovietų Rusijos diplomatai atvyksta į pasitarimus dėl galimos taikos, 1917 m. gruodis.)

 

Vokiečių valdžia praneša: Lapkričio 26 d. karo ir laivyno kamisorius ir vyriausiasis rusų armijos vadas p. Krylenko atsiklausė per atstovus ar vyriausiasis vokiečių vadas nori tuojau pradėti tartis del veikaus mūšių pertraukimo. Dar tą pačią dieną vyriausiasis vokiečių vadas Rytuose Bavarijos kunigaikštis Leopoldas atsakė, kad jis nori ir yra įgaliotas tartis su vyriausiąja rusų kariuomenės vadyba del mūšių petraukimo. Tuomet per atstovusbuvo susitarta del laiko ir vietos, kur įgaliotoji rusų Komisija sueitų su tam tikra įgaliota vokiečių komisija. Rusų komisija stojo sutartoje vietoje gruodžio 2 d. 4 val. 30 m. po pietų ir netrukus iškeliavo ton vieton, kur manoma tartis. Ten ji yra laukiama gruodžio 3 d.

Šaltinis: Lietuvos aidas, 1917 gruodžio 4 d., nr. 37, P. 1.

http://www.epaveldas.lt/