1917 m. gruodžio 22 d. | Įvairios žininios

Žinios iš Lietuvos: Po visą kraštą.

Mūsų mokyklos.

Seinai. Seinų lietuvių gimnazijai atidaryti yra jau gautas leidimas. Mokslas bus galima pradėti patuštinus ir išgavus jai reikalingus namus. Kada tai įvyks, dabar nėra žinios. Dėlto apie mokslo pradžią ir kvotimus bus pranešta vėliau. Pradžioje bus įsteigta tik viena pirmoji klasė ir mokiniai bus priimami šiais metais tik į pirmą klasę.

Kun. J. Totoraitis

Vilniuje

Paskaita. Lietuvių šv. Zitos Draugija sekmadienį gruodžio 23 d. 6 val. vak. šv. Mikalojaus salėje ruošia viešą paskaitą. Skaitys lietuvių gimnazijos diektorius M. Biržiška apie „Lietuvių Dainas”: jų atsiradimą, senovę, plėtojimąsi, rūšis ir svetimųjų nuomonę, apie mūsų dainas.


Plačiame pasaulyje: Anglijoje

Altenposten praneša iš Londono: Lordas Lansdowne padėjo laikraštyje Daily Telegraph naują straipsnį. Jisai aiškinasi jame, kad pirmasai jo raštas buvęs klaidingai suprastas. Jisai niekuomet nemanęs rašyti, kad  Anglija pasiduotų. Jisai nenorėjęs taip pat panaikinti Anglijos viešpatavimo jūrėse, ir nebūsiąs patenkintas tautų sutartimi, jeigu Vokietija negalės duoti kitokios garantijos, kitaip ministerio parašą. Kraštutinieji šovinistai, kurie norėjo tęsti karą ir po karo, esą nugalėti ir Vilson’as, Asquit’as, Lloyd George ir Lansdowne visiškai sutinką kariauti dėl aukštų idealų, dėl kurių Anglija įsikišo karan.

Šaltinis: Lietuvos Aidas, 1917 m. gruodžio 22 d., nr. 45, p. 2-ę.

 http://www.epaveldas.lt/

Originalus Lansdowne tekstas (5 psl.): http://www.telegraph.co.uk/news/ww1-archive/12214972/Daily-Telegraph-November-29-1917.html