1917 m. gruodžio 22 d. | Prasidėjo Brest-Litovsko taikos derybos tarp Rusijos ir Vokietijos

Pradėjo taikos derybas

Gruodžio mėn. 22 dieną iškilmingai atvėrė taikos derybas Lietuvos Brastoje. Atkako čia atstovai: Vokietijos užsienio ministeris von Kühlmannas, ambasadorius von Rosenberg, sekretorius von Höbschas, generolas Hoffmannas, majoras Brinkmannas, austrų-madjarų užsienio ministeris Černinas ir kiti; bulgarų, tarp kitų tiesos ministeris Popovas; iš turkų pusės A. K. Jo aukštybė Ibrahim Hakki paša; iš rusų pusės A. K. Joffe, Kamenevas, M. A. Bicenko.
Jo karališka aukštybė Bavarijos princas Leopoldas, kaipo vyriausiasis rytų vadas, pasveikino vyriausioje savo buveinėje susirinkusius vidurio valdijų ir Rusijos atstovus. Savo kalboje nurodydamas į pasekmingas ginklų sustabdymo derybas, išreiškė tą savo tvirtą viltį, kad pradėtosios derybos veik suteiktų laimingą taiko tautoms.
Paskui ministeris von Kühlmannas užėmė pirmininkystę ir tarp kita ko štai ką pasakė: Dabartinio padėjimo sąlygose pradėtoms deryboms negalima paduoti iki smulkmenų išdirbto taikos sumanymo. Man regis, reiktų nustatyti svarbiausieji dėsniai ir sąlygos, kurios leistų atnaujinti ramų, draugišką, kaimynišką sugyvenimą, ypač kultūros ir ūkio srityje, ir aptarti geriausios įmonės [priemones – red. pastaba], kaip užgydyti karo padarytas žaizdas. Mūsų derybos bus pilnos tokios žmogiškumo drąsios ir savitarpinės pagarbos. Jūs turite iš vienos pusės skaitytis su esamais ir įvykusiais istorijos faktais, kad neišpultų geriausias pamatas iš po kojų; bet iš kitos pusės reikia duotis ir vesti tai didžiai miniai, kurios susirinkusieji čionai yra atvedami.

Šaltinis: “Dabartis”, 1917-12-24, Nr. 114, p. 2.
http://www.epaveldas.lt/