1917 m. gruodžio 26 d. | Taikos derybos

Lietuvos Brastoje, gruodžio mėn. 26 diena.
Pasak vakarinio pranešimo, šiandien Vokietijos, Austrijos-Madjarijos ir Rusijos atstovai svarstė reikalus atnaujinimo susisiekimo tarp tų valdijų. Tarybos nesiliauja. Laikraštis „Vossische Zeitung“ rašo, kad ligšiol buvusiomis derybomis tarp vidurio valdijų ir Rusijos atstovų įvyko visiškas sutarimas dėl klausimų, kur būtų galima įvykinti taika. Labai svarbu, kad tatai pripažįsta patys Rusijos atstovai. Taipo Rusijos demokratų valdžia pasauliui teikia paliudymą, kad vidurio valdijų taikos politika yra be užgrobimo norų ir be jokių privertimų. Jei vidurio valdijos, šalia šito neabejotino prirodymo savo norų taikyti santarvininkų valdijoms apsiėmė duoti laiko apsispręsti, ar jos nori tais Rusijos paduotais dėsniais dalyvauti taikos derybose, tai jos parodo iš naujo, kad jų dėsniai nėra pastatyti vien tiktai Rusijai, bet ir kitiems priešams, kurie iš tikro nori taikytis.

Šaltinis: “Dabartis”, 1917-12-29, Nr. 115, p. 5.

http://www.epaveldas.lt/