1917 m. gruodžio 27 d. | Dar žodis apie Kauno herbą

Tas gyvulys herbe ne stumbris, o tauras. Čia p. Vasariui buvo lengva paklysti dėl to, kad tarp mūsų retai kas žino tą skirtumą, koks yra tarp tauro ir stumbrio.

Ponas J. Vasaris, rašydamas 22-me L. A. numeryje apie Kauno herbą, truputį paklydo, pasakęs, kad tame herbe yra stumbris su kryžium tarp ragų ir su parašu Ora et labora (melskis ir dirbk).

Kiek man yra žinoma, tai nėra tikra. Senuose Kauno miesto valdybos antspauduose ir visokiuose dokumentuose man neteko susitikti su tokiu herbu. Visi neturi jokio parašo, išskiriant tik parašą, kuris rodo, kad tai yra Kauno miesto valdybos antspaudas. Tas gyvulys herbe ne stumbris, o tauras. Čia p. Vasariui buvo lengva paklysti dėl to, kad tarp mūsų retai kas žino tą skirtumą, koks yra tarp tauro ir stumbrio.
Stumbris daugiau pažįstamas visuomenei dėl to, kad jis dar ligi šiol gyvena Bielavėžoje, o tauras jau XVI amžiuje buvo reta rasti. Dėl to manau, būsiant naudinga keletas žodžių parašyti apie tuos žvėris.

Tauras (Bos primigenius, bojn), graikiškai Tauros, latyniškai Taurus, senoje vokiečių kalboje Auer, Jenkų ir visų slavių kalbose Tur.
Tauras tai yra mūsų galvijų prabočius. Jo ragai dideli, išaugę aukštyn, kaip pietų šalių galvijų (Ukrainos arba vadinamų čerkasų). Tauras jau Zygmanto pirmojo metais buvo retas gyvulys.

Mes turime vieną pranešimą, rašytą vokiečių ciesoriaus pasiuntinio Herbersteino, kuris anuomet važiuodamas į Maskvą gavo matyti Lenkijoj ir stumbrių, ir taurų. Jis rašo, kad tauras liuosas jau nebegyveno, bet dar buvo jų kai kuriuose žvėrynuose (Žiūr. Pamietnik Fiziograficzny. Tom V psl. 229 Materjaly zoograficzne A. Walecki).

Tas pats autorius ir ten pat sako apie stumbrį. Tai esanti kita Bos primigeniu atmaina, prabočių pažįstamavardu Bonasus arba Bison, senųjų germanų – Wisent, lenkiškai Zubr arba Zambr, kuris ligi šių laikų gyvena Bielavėžoje, Lietuvoj ir Abhaze (Kaukaze). Dar XVII amžiuje buvo ne reta rasti ta padermė kairiajame Vislos krante, Mazovšoj, Jaktorovskių girioje, netoli Viskitoko, keletas mylių nuo Varšavos.

Tokių tai turiu žinių apie taurą ir stumbrį ir paduodu jas, kad nebūtų juodu vienas su antru maišomu.
Kauno herbas tai tauras, pilkas, ant raudono lauko, o Perlojaus (Trakų pavieto) – ant sidabrinio lauko juodas Stumbris. Abudu tarp ragų turi kryžius. Ragai ir kryžiai abiedviejų auksuoti.

Dar turiu pridėti, kad tauras senovėj buvo Lietuvoj labai gerbtas, dėlto, kad daug yra vietų nuo jo pavadintų, kaip tai: Tauragė (Tauro ragų miestas), Taurupis (Taurų upė), upelis prie Airiogalos, Taurupiai – kaimas ten pat, Tauragnai – miestelis Ežerėnų paviete, ir t. t.
Kauno miesto muzėjuj yra dvi taurų galvi, rasti viena Dubysos krante netoli Airiogalos, o antra Mukios upelyje, kurs įteka į Dubysą netoli Betygalos.

XVII a. Kauno antspaudas su tauro atvaizdu.


Šaltinis: Lietuvos Aidas, 1917 m. gruodžio 27 d., nr 47, p. 2.

http://www.epaveldas.lt/