1917 m. gruodžio 3 d. | Atsivėrė prieglauda našlaičiams

Burmistras atvėrė krikščionių našlaičiams prieglauda. Prie atvėrimo pribuvo daug žmonių. Namus prieglaudal davė Čišlovienė, ir ji pati Iiko prieglaudos motyna. Prižiurėjimą pavedė aptekorienei Dukauskienel. Pinigų, drabužių Ir maisto sudėjo rniesto gyventojai ir keletas dvarininkų iš apylinkės. Dvarininkai pasižadėjo ir toliau rupintiesi prieglaudos išIaikymu. Burmistras paskyrė pinigų ir malkų kurui. Todėl prleglaudon galėjo tuojau priimti didesni skaitlių vaikučių — mergiukių ir berniukų, kame jie dabar yra aprupinti kuno ir dvasios maistu.

Šaltinis: „Dabartis”, 1917 m. gruodžio 6 d., Nr. 106, p. 3

http://www.epaveldas.lt/

Nuotrauka: 1915-1918 m. vokiečių atvirukas