1917 m. gruodžio 16 d. | Erich Ludendorffas | Esame pasirengę atsižvelgti į lietuvių ir Kuršo gyventojų tautinius reikalavimus

Nustatant aneksijos sąlygas, mes esame pasirengę atsižvelgti į lietuvių ir Kuršo gyventojų tautinius reikalavimus tuo atveju, jeigu Anglija neokupuos Alandų salų, Suomijos, Estijos ar Livonijos.


 

Vokietijos užsienio reikalų žinybos atstovo prie karinės valdžios Lersnerio pranešimas į Berlyną

Po gruodžio 6-7 d. Berlyne įvykusio pasitarimo generolas Ludendorffas pateikė Rytų fronto vadovybei tokias direktyvas dėl taikos derybų vedimo:
Nesikišti į Rusijos reikalus.
Ne karinės reparacijos pinigine forma, bet tiktai finansinė kompensacija už karo belaisvių, kurių daugiau kaip 1 milijonas, išlaikymą. Vokietija aneksuoja Lietuvą ir Kuršą (įskaitant Rygą ir salas), nes mums reikia daugiau žemės, norint išmaitinti tautą. Nustatant aneksijos sąlygas, mes esame pasirengę atsižvelgti į lietuvių ir Kuršo gyventojų tautinius reikalavimus tuo atveju, jeigu Anglija neokupuos Alandų salų, Suomijos, Estijos ar Livonijos.
Keitimasis karo belaisviais, turint galvoje tai, kad jų darbas reikalingas Vokietijai iki pat visuotinės taikos sutarties sudarymo. Keitimasis civiliais belaisviais.
Lenkijos nepriklausomybė ir jos ryšiai su Centrinėmis valstybėmis. Lenkijos rytinių sienų sureguliavimas kartu sugrąžinant okupuotas teritorijas Rusijai.
Pripažinti teisę tautoms apsispręsti. Rusija atlaisvina Suomiją Estiją, Livoniją, Moldaviją, Rytinę Galiciją ir Armėniją.

Lersner

Šaltinis: Lietuva vokiečių okupacijoje Pirmojo pasaulinio karo metais 1915-1918 m., sud. E. Gimžauskas, Vilnius, 2006, p. 255.