1917 m. gruodžio 6 d. | Kardinolas Pietro Gasparri | Atsakomasis laiškas Vilniaus konferencijai iš Vatikano

Iš Vatikano, 1917. XII. 6 d.
Jo Šventenybės sekretoriatas
Nr. 49543

Prakilniam vyrui d-rui J. Basanavičiui, lietuvių konferencijos pirmininkui Vilniuje

Prakilnus vyre,
Šventasis Tėvas, kurs rūpinasi viso pasaulio katalikais ir savo tėviškąja meile taip pat apima gyvenančius Lietuvoje, maloniai priėmė Vilniaus konferencijos atstovų kilnius žodžius, siųstus Tėvui, kaipo atsidavusiam nelaimingų paguodai ir visų tautų sutaikinimui, ir panorėjo per mane Tau savo dėkingumą išreikšti. Šv. Tėvas maloniai teikia prašytą apaštališką palaiminimą, linkėdamas geros kloties ir pažangos visiems Lietuvos piliečiams.
Pildydamas tą garbingą priedermę, trokštu Tau visokios gerovės ir laimės ir lieku Tau, prakilnusis vyre, kuo palankiausias.

P. Kardinolas Gasparri

Šaltininis. Lietuva vokiečių okupacijoje Pirmojo pasaulinio karo metais 1915-1918 m., sud. E. Gimžauskas, Vilnius, 2006, p. 229