1917 m. gruodžio 6 d. | Paul von Hinderburg | Lietuvių siekiai per toli eina

Lietuva mums reikalinga mūsų sienų apsaugai. Ją reikia tvirtai prirakinti prie savęs.

Ne savarankiška valstybė, bet asmeninė unija su Prūsija. Kuršas – taip pat. Lietuvių siekiai per toli eina.

[…]

Nereikia žmonėms kelti neišsipildančių vilčių. Pietų Vokietijos pavyzdžio neteikti.

[Pastabos, išsakytos vykstant Vokietijos vyriausybės ir Vyriausiosios kariuomenės vadovybės atstovų pasitarimui Rytų politikos klausimais.]

 

Šaltinias: Lietuva vokiečių okupacijoje Pirmojo pasaulinio karo metais 1915-1918 m., sud. E. Gimžauskas, Vilnius, 2006, p. 231.

Nuotraukoje (iš kairės): Paul von Hindenburgas, kaizeris Wilhelmas II ir  Erich Ludendorffas.