1917 m. lapkričio 17 d. | Įvairios žinios

1917 m. lapkričio 17 d.

Po visą kraštą
Mūsų mokyklos
Elksnėnai (Vilkav. apskr.). Šioje apylinkėje gyvuoja dvi mokykli: Elksnėnuose ir Didvyžiuose. Pastaroji yra atsiradusi 1916 m. vasario 7 d. Didvyžių dvare; prieš karą buvo ji Rementiškių dvare. Elksnėnuose prieš karą buvo taipogi mokykla; karo metu ji pradėjo veikti kiek veliau už Didvyžių mokyklą. Abi mokykli yra pilnos mokinių. Mokytojauja lietuviai. Laukiama atidarant mokyklos Obšrutuose, kuri būsianti skiriama tik vokiečiams. Aš.

Kalvarija (Suv. g.) Lietuvių prieglaudos vaikų skaičius, vasaros metu nukritęs ligi 25, dabar , žiemai besiartinant, pakilęs ligi 50. Prieglauda vedama Frebelio būdu (Frebelio iškeltas vaikų žaidimas, kaip gyvenimo būdas pripažintas visų auklėtojų. – Matas). K. Z.

Alytus Čia yra viena lietuvių liaudies mokykla, kita žydų. Vietiniai lenkai buvo sumanę lenkų mokyklą įsteigti: tuo tikslu surašė 62 vaikų, kurių skaičiun buvo įtraukta ir geri pusberniai ir lietuvių tėvų vaikai, kurie prie lenkų dėtis nemanė ir nenorėjo, kiti jų net atėjo klaustis pas kunigą, kaip čia būsią, kad jų vaikus be jų žinios į lenkų leistrus įtraukę. Pereitųjų metų surašymo, kurį čia darė vokiečių valdžia, lenkų šeimynų pažymėta tik 6. Dabar čia yra kilęs sumanymas, įsteigti dviklasė lietuvių mokykla, kuriam visi pritaria ir laukia tik, kad jis greičiau įvyktų. Malonu yra pastebėti, kad jaunimas pradeda laikraščių stvertis: L. Aidas jau plačiai pasklido po sodžių.

Mūsų draugijos
Malėtai. Šiemet rudenį vietiniai mokytojai kursistai įkūrė Malėtų apskričio Lietuvių Mokytojų Sąjungą, kurios tikslas remti vietinės lietuvių mokyklos ir platinti tarp žmonių tautos sąmonė. Spalių 29 d. gavus iš valdžios leidimą Sąjungai viešai dirbti, buvo sušauktas visuotinis jos susirinkimas. Slaptu balsavimu buvo išrinkta šį Sąjungos Valdyba: Jonas Stankaitis (pirmininkas), Jucėnų mokytojas Juozas Švelnikas (sekretorium) ir Žūrų mokytoja Juzefa Rakauskaitė (iždininkas). Malėtų Liet. Mokytojų Sąjungon jos įstatais gali prigulėti visi Malėtų apskričio lietuviai mokytojai.
Sąjungos pirmininkas mokyt. J. Stankaitis

Mūsų teatras
Balsupiai (Mariamp. aps.) Lapkričio 4 d. Balsupių mokykloje buvo suruoštas vaikų vakarėlis. Vaidino „Nepasisekė Marytei“ ; taip pat buvo sakomos eilės, monologas „Atsitiko“ ir skambino kanklėmis. Komedijėlę vaidino ir eiles sakė mokyklos vaikai, monologą gi J. Matulevičius. Vaikai gražiai atliko savo roles ir pajuokino publiką. Nepaprasto Įspūdžio padarė publikoje skambinimas lietuvių kanklėmis, kartu dainuojant.

Po spektaklio vaikučiai ir mergaitės, apsitaisę tautiniais rūbais, pašoko ant scenos čigonėlį. Paskiau gi buvo įvairių vaikiškių žaidimų ir šokių. Publikos prisirinko labai daug; net sunku buvo sutilpti į mokyklos salę. Vakarėlyje apsilankė vokiečių miesto viršininkas iš Marijampolės ir mokytojų kursų vedėjas. Vakarą rengiant, daugiausiai pasidarbavo vietinė mokytoja Storpirštaitė, Saitrukonies ir kitų padedama. Tai jau ne pirmas vakarėlis Balsupių mokykloje: per atvelykį čia buvo vaikų suvaidinta „Tarnaitė pamokė“
B.

Image may contain: text

Šaltinis: Lietuvos aidas, 1917.11.17. Nr. 30. „Po visą Kraštą“. p. 4.
http://www.epaveldas.lt/