1917 m. lapkričio 23 d. | Bolševikų jėga auga

Bolševikų spaudos atstovas prie šveicų ribos gavo valdišką telegramą iš Petrapilės nuo lapkričio 23 d., pasak kurios dabar bolševikų pusę laikanti visa kariuomenė ir laivynas, taipo jau ir visa šiaurinė, vakarinė ir žiemos vakarų Rusijos dalis, su Petrapile, Maskva, Charkovu, Kijevu ar Odesa, o taip pat visa Uralo sritis ir Sibiras. Iš fronto atvyksta kariuomenės atstovų, kurių skaičius siekia keletą šimtų, ir praneša, kad kariuomenė naujajai valdžiai visiškai pritarianti. Tiktai maisto esą striuka, tačiau ligi šiol, nors sunkiai, bet vis dar buvo galima atvežti, kiek reikėjo. Tiktai duonos labai trūksta. Žemesnieji geležinkelių valdininkai palaikę bolševikų pusę, tokiu būdu aukštesnieji valdininkai nelabai gali ką sutrikdyti susisiekimą geležinkeliais. Vyriausiąjį [Rusijos] kariuomenės vadą Duchoniną esą įmetė kalėjiman. Pranešama, kad rusų fronte labai stinga maisto. Kariuomenei stačiai gresiąs badmetis.


Šaltinis: “Dabartis”, 1917 m. lapkričio 27 d., Nr. 102, p. 3
Nuotrauka: geležinkelio darbuotojai Rusijoje 1917 m.