1917 m. lapkričio 23 d. | Petras Klimas | Laikraščio leidybos sunkumai: vokiečių cenzūra ir popieriaus stygius

[…]
Taryba tuo tarpu baigė savo privatinius posėdžius. Kada parvažiuos anie iš Berlyno, tada vėl sušauksime. Dabar gavome žinių, jog jie parvažiuos tik po 1. XII.
Esu taip privargintas laikraščio cenzūros, jog tiesiog nebepajėgiu nė rašyti. Brauko tiesiog be jokios tvarkos net dalykus, kurie pačių vokiečių yra spausdinami čia pat Ob. Oste. Charakteringas atsitikimas: užvakar (,,Aido nr. 32) feljetonėlyje ,,Ruduo” politinė cenzūra. iš ,,Mltverwaltung” saviškiai šį ir tą išbraukė. Aš pasižymėjau ir nusiunčiau spaustuvėn. Tuo tarpu antroji Pressestelles cenzūra dar vieną sakinį išbraukė. Kadangi ligi šiol tokių atsitikimų nebuvo – tai į tą ,,antrają cenzūrą” spaustuvė neatkreipė akies ir taipos paliko. Dabar Pressestelle varo bylą. Ketina nubausti. Tada ir mums reikės byla prieš dviejų cenzūrų kompetenciją kelti!
Šiandien iš Pressestelle chef’as pasikvietė laikraščių redaktorius ,,zur Besprechung” (pasitarti). Mat: nerašykite nieko apie Rusijos ,,Waffenstillstand” (karo paliaubas), kol dar nesą aiškių žinių. ,,Mes duosime jums vėliau čia Richtlinien (direktyvas)”. Taip pat prašė paraginti žmones, kad padėtų vokiečiams kovoti su banditizmu, nes jis esąs nežmoniškai prasiplatinęs. Girdi, ėsą susidariusių bandų po 200 žmonių su kulkosvaidžiais!
Popierio visai nebėr! Pirmadienį tur būti nebeišeisią laikraščiai.

Šaltinis: Petras Klimas dienoraštis 1915-1919, Čikaga, 1988 m. p 193.