1917 m. lapkričio 24 d. | Kauno apylinkės mokytojo laiškas

[Laikraštis „Dabartis“]

Iš Kauno apylinkės vienas mokytojas mums štai ką rašo:
Man neseniai iš Rusijos parvykus į Tėvynę Lietuvą, teko patirti, kad dauguma, ypač senųjų lietuvių, nebegali užmiršti savo engėjų rusų [carinės Rusijos valdžios], kurių vis dar lūkuriuoja ateinant “išliuosuoti”. Tokis manymas yra klaidingas ir kenksmingas. Visi kuo geriausiai žinome, kad rusai, valdydami Lietuvą viršaus per šimtą metų, ne tik nieko gera jai nesuteikė, bet visokį gerą sumanymą bei darbą trukdė ir ardė. Neturėjome mokyklų, nes jų neleido. Spaudą buvo uždraudę; už nekalčiausio turinio knygas į kalėjimus kišo, į Sibirą siuntė. Kiek lietuviai prikentė vargo, kiek išliejo ašarų ir kraujo, kol išsikovojo spaudą!..

Dabar Rusijos valdžia, bekariaudama sutrupėjo, tvarka iširo ir niekuomet neatsigaivalios, nes visos po jos jungu buvusios tautos ir tautelės nuo jos atsiskyrė ir nori savarankiškai valdytis. Dabar Rusijos tokios, kokia ji yra buvusi, jau nebėra; jos valdžios vietoje tik dulkės teliko. Dabar Rusija yra tokia sugriuvusi, susibaigusi, kad ji anaiptol negali ateiti į Lietuvą ir, ją “išliuosavus”, vėl valdyti-engti.

Aš labai stebiuosi, kad daug lietuvių netiki, jog Rusijoje dabar netvarka, jog ten bloga, neapsakoma maisto brangybė ir t.t., kiti ypač nenori tikėti, kad caras jau numestas: tai esą “Vokiečių leidžiamųjų laikraščių prasimanymas”. Žinoma, žmogui, nemačiusiam tų visų verksmingų Rusijai įvykių, sunku tuo ir tikėti. Bet kad caro jau nebėra, tai tikriausia teisybė! Kad Rusijoje nėra tvarkos ir labai bloga gyventi, tai antra teisybė! O kad Rusija į Lietuvą neateis, nepaims jos, nors ir kažin kaip kas norėtų, tai tikriausia ir neatmainoma teisybė!
Jeigu Rusija dar ilgiau tęs karą, tai ji visai išnyks nuo žemės paviršiaus. Istorijos lapuose teliks tiktai jos vardas!..
[Pasirašo:] Iš Rusijos parvykęs

 Šaltinis: “Dabartis”, 1917 m. lapkričio 24 d., Nr. 101, p. 3
Nuotrauka: Kaunas, Vytauto bažnyčia. Vokiečių okupacijos metų atvirukas (1915-1918).