1917 m. lapkričio 27 d. | Hauptmann d. Res. Pauly | Reikia žymiai sumažinti elektrinės srovės naudojimosi

Paskelbimas

Elektrinei įstaigai per labai esant užimtai, reikia žymiai sumažinti elektrinės srovės naudojimosi. Visuose sandėliuose, krautuvėse ir magazinuose, kurie traukia elektrinės srovės iš miesto arba kurios privatinės centralės, nūdien nevalia peržengti štai šitos ribos:

1. Rodomųjų langų prašvietimas. Rodomuose languose, ligi 3 ketvirtainių mėterių didumo, leista 1 elektros lampa 25 žvakių. Nuo 4-5 ketvirtainių mėterių didumo leista 1 elektros lampa 32 žvakių. Viršaus 5 ketvirtainių mėterių didumo leista viena elektros lampa 50 žvakių.

2. Krautuvių ir t.t. Ant 10 ketvirtainių mėterių aslos leista 1 elektros lampa 25 žvakių. Vieton 50 žvakių lampos leista vartoti ir 2 lampos po 25 žvakių stiprumo, arba 3 lampos po 16 žvakių, tiktai neleista peržengta nustatytoji žvakių šviesa.

Kas peržengs šitą paliepimą, bus baudžiamas sulig §139 rusų bausmės įstatymo. Be to, gali tai vietai, kur prasižengta, dar per tris mėnesius visai atitraukti elektrinę energiją.

Tas paliepimas pradeda veikti tą dieną, kada jis viešai paskelbiamas. Nuo gruodžio 1 d. 1917 m. kaina elektros apšvietimo rodomuose languose, krautuvėse, sandėliuose ir magazinuose pakeliama nuo 1 markės ant 2 markės Kilo-Watt valandai.

Der Stadthauptmann

Pauly

Šaltinis: “Dabartis”, 1917 m. lapkričio 27 d., Nr. 102, p. 1.