1917 m. lapkričio 27 d. | Levas Trockis | Kreipimąsis į Antantės šalių ambasadorius

[Kreipimąsis kaip paskelbtas laikrašyje „Dabartis“ – red.]

Ponas ambasadoriau! Turiu garbę tamstai pranešti šituo raštu, jog spalių m. 26 d. ir lapkričio 8 d. visos Rusijos darbininkų, kareivių ir sodiečių įgaliotinių atstovų kongresas yra įkūręs naują visos Rusijos respublikos vyriausybę, kurią sudaro tautos įgaliotinių taryba. Vyriausybės pirmininku yra paskirtas Vladimiras Elijaus Leninas; politika yra pavesta man, nes esu paskirtas tvarkyti užsienio reikalams.

Jūsų, ponas ambasadoriau, domei pavedu šitą atstovų įgaliotinių kongreso prisipažintą raštą, kuriame sudėtas pasiūlymas sustabdyti ginklus ir įvykinti demokratinę taiką tautų nepriklausomybės pamatais, suteikiant pačioms tautoms teisę rūpintis savo plėtojimosi be užgrobimų bei kontribucijų. Turiu garbę jums patarti šitu raštu palaikyti valdišką sumanymą tuojau visuose frontuose sustabdyti ginklus, ir tuojau pradėti taikos derybas. Šitą sumanymą teikia visoms tautoms ir visoms valdžioms Rusijos respublikos valdžia. Ponas ambasadoriau, teikitės pranešti išreikštą tikriausios pagarbos Rusijos respublikos įgaliotinių vyriausybės fransų tautai, kuri negalės atsisakyti nuo reikalavimo taikos, kaip ir visos kitos kariaujančiosios, praliejusios tiek savo kraujo, ir per žudynes nusilpusios tautos.

Įgaliotinis užsienio reikalams

L. Trockis

Šaltinis: „Dabartis“, 1917 m. lapkričio 27 d., Nr. 102, p. 3