1917 m. lapkričio 28 d. | Hauptmann d. Res. Pauly | Pardavyklas uždaryti 5 val.

Paskelbimas
Šiuomi paliepiarna, tuo tarpu uždaryti visas krautuves ir atviras pardavyklas jau 5. val. po piet; bertainj valandos vėliau jau privalo buti užgesinti visi žiburiai krautuvėse ir pirklybos erdvėse.
Vilnius, lapkričio 28. d. 1917 m.
Militär-Kreisamt Wilna-Stadt.
Der Stadthauptmann Pauly

 Šaltinis “Dabartis”, 1917 m. gruodžio 4 d. No. 105, “Paskelbimas” 1 psl.

http://www.epaveldas.lt/

Nuot.: Vilnius. 1915-1918 m. vokiečių atvirukas.