1917 m. lapkričio 30 d. | Petras Klimas | Dienoraštis: Šaulys rašo iš Berlyno…

Šaulys rašo iš Berlyno, jog dalykai einą neblogai. Bet dėl Vilniaus iš lenkų buvo nemaža pavojaus. Rusijos taikos pasiūlymas kelia šiokios tokios vilties. Bet ūpo nėra. Vokiečiai paleido paskalą, jog prancūzų frontas esąs pralaužtas. Tikisi Paryžių pasiekti. Ee! Palauksime dar. Kancleris Hertlingas ir apie lietuvius prabilo: pripažino apsisprendimo teises. „Germania“ sako, jog Vokietijoje vis plačiau randanti paspirties nuomonė apie Lietuvos savarankiškumą ir nepriklausomybę.

Biaurų įspūdį padarė atsilankymas pas Smetonos paneles. Kažin kokia nerūpestinguma, perdėtas linksmumas. Ar gal aš visiškai pasenau ir apkerpėjau?

Žydų koresp.(kuriam mes mokame už suteiktą medžiagą) sakė, jog Vilniaus žydai nesą politikai pribrendę ir jog jie patys nesižiną, kur jiems krypti. Tai nelaiminga tauta, kuri nežinanti nė kam ji gyvenanti.

Šaltinis: Petras Klimas, Dienoraštis 1915-1919, Chicago, 1988 m. p. 195.