1917 m. lapkričio 9 d. | Sodžiaus konfliktas

Buteininkas Juozas Lingys iš Naujųjų Sintautų, Naumiesčio apskričio, savo karvę paleido į Kazauskienės pievas. Kaip žmona atėjo pas jį dėlto pasiskųsti, jis ją botagu nuvarė nuo savo kiemo. Paskui ji užtai nuėjo ir aną buteininką įskundė šaltyšiui [kaimo seniūnui – red.]. Šaltyšius, žinodamas, kad tokie ginčai kaime taikyti priderama jam nuėjo apie tai išklausinėti Lingio. Lingys [ėmė – red.] jį kolioti. Užtat užrėžė jam šaltyšius vieną su […] lazda. Lingys, turėdamas rankoje šieno šakę, šoko prieš šaltyšių su šake. Taip juodu susimušė, ir Lingys savo priešui kelissyk įdūrė į koją, nors negiliai. Šaltyšius pagalios pasitraukė ir eidamas iš kiemo pagrumojo Lingiui, sakydamas, jog jis jį užtai paduosiąs teismui. Tada Lingys prišokęs kirto šake per galvą ir pramušė galvą tai 2 centimeterių ilgio žaizdą. Tą bylą nagrinėjo apskričio teismas Sąvalkuose [Suvalkai – red.] ir Lingį pabaudė trimis mėnesiais kalėjimo. Teismas jam pripažino dar švelninamų aplinkybių, kadangi šaltyšius yra pasielgęs nevisai gerai, nėsa jam priderėjo mušti Lingio lazda. Teismo nuomonė, tuo mušimu Lingys buvęs labai suerzintas, todėl toje valandoje pilnai nebenusimanė, ką darąs.


Šaltinis: laikraštis „Dabartis“, 1917 m. lapkričio 13 d.,
Naumiestis, 9 11 [11 09 | Sodžiaus įpročiai], Nr. 96, p. 3.
Nuotrauka: vokiečių okupacijos metų atvirukas (Dūkštas 1915-1918 m.)