1917 m. lapkritis | Dr. Frank Crane | Delko aš esu už moterų balsavimo teises

 

Delto, kad demokratija nera išnaši, jei ji nera visiška; ir ten-gi, kur tikrai puse piliečių balsuoja, tera tikrai puse demokratijos.

Delto, kad moters, arčiausia stovinčios prie kudikių, yra labiau jautrios sulyg morales ir visuomenines įtekmes.

Delto, kad balsavimo teisių labiausia reikia toms moterims, kurios jų nenori.

Delto, kad visi reikalai, ar tai butų biznio, religijos, sporto ar politikos – yra daug malonesni ir geriau apdirbti, jei juose dalyvauja moters.

Delto, kad aš nemegstuorganizaciju, nei įstaigų, įkurtų tiktai vienai lyčiai – kaip tai vyrų kliubai, kolegijos, kuopos arba moterų kliubai, kolegijos ir kuopos.

Delto, kad tvirtinimas, buk moteris esanti žemesne už vyrą, yra tai užsilikimas iš viduramžių.

Delto, kad mano moteris yra mano bendras, o ne mano savastis.

Delto, kad moters yra daug praktiškesnes už vyrus ir ne tokios rizikantes, kaip vyrai.

Delto, kad moters yra daug konservatyviškesnes už vyrus.

Delto, kad tvarkos, taupumo ir taikos instinktai moteryse yra tvirtesni, negu vyruose.

Delto, kad kudikiai reikia priruošti prie politikos klausimų ir prie to moters turi buti prisirengusios.

Delto, kad bile kliasine ideja, net ir lyties kliasa yra didžiausia visuomenes nelaime.

Delto, kad politika yra linkusi prie purvo; gi moteris, kur tik neatsilankytų – tuojaus griebiasi valymo.

Delto, kad atejimas  moterų į politikos dirvą atidarys gausų tyro, malonaus ir doro sentimento šaltinį.

Delto, kad gyvenu Amerikoje, o ne Europoje ar Azijoje.

Delto, kad gyvenu dvidešimtame šimtmetyje, o ne dešimtame

Vertė P. Jurgeliūtė

 

Šaltinis: literatūros mokslo ir politikos mėnesinis laikraštis “Tėvynė”, 1917 m., Nr. 48 (lapkritis), p. 166.