1917 m. rugsėjo 23 d. | Lietuvos Tarybos teikimas tvirtinti Oberosto vadui kunigaikščiui Leopoldui

[Iš Lietuvos Tarybos pranešimo]
Lietuvių konferencija Vilniuje, aptarusi rugsėjo 18-22 d. šių dienų Lietuvos stovį ir Lietuvos ateities klausimą, išrinko iš savo tarpo Lietuvos Tarybą iš 20 asmenų, prie kurių vėliau turės būti pririnkti mūsų krašto keli mažumų atstovai.
Išrinktoji Taryba buvo oficialiai įkurta ir rugsėjo mėn. 23 d. 6 val. 30 min. vakaro Lietuvos okupacijos valdžios viršininko, Jo Šviesenybės Prano Juozapo kunigaikščio von Isenburg-Birstein atidaryta.
Lietuvos Tarybos vardu d-ras Jonas Basanavičius atidarymo metu vokiškai ir lietuviškai paskaitė Lietuvos okupacijos valdžios viršininkui Tarybos raštą siunčiamą Ponui Vyriausiajam Rytų Vadui.
[…]

JŪSŲ KARALIŠKAJAI DIDENYBEI
tariame ačiū, kad šiuo sunkiu karo metu buvo leista lietuvių visuomenės veikėjams iš visų Lietuvos dalių susirinkti senoje savo sostinėje ir pasitarti del savo tautos ir jos tėvynės ateities.
Nustojus lietuvių tautai savo valstybinės būties ir nemaža paskui po svetima valdžia prisikentus, rodosi pagaliau atėjęs tas nevienos kartos lauktasis laikas, kada lietuviai tikisi, įtempę visas savo pajėgas, atstatyti tautiniais pamatais iš nauja Lietuvos valstybę.

Mes tikimės vokiečių valdžios paspirtimi, kad dar karo metu galėtume kartu su ja, Vokietijos valstybei padedant, lengvinti kenčiančių del karo gyventojų vargą bei padėjimą ir dirbti atstatant mūsų kraštą ir jo ūkį, stengdamies, be to, idant visiems mūsų krašto gyventojams būtų suteiktos teisės, kuriomis jau senai naudojasi visų kultūringųjų šalių gyventojai.

Mes prašome Jūsų Karališkosios Didenybės patvirtinti iš visų visuomenės sluoksnių sudarytą krašto Tarybą ir duoti jai teisių, kad jau karo metu galėtų ji rūpintis Lietuvos atstatymu.
Dr. Jonas Basanavičius, K. Bizauskas, M. Biržiška, S. Banaitis, P. Dovydaitis, St. Kairys, P. Klimas, D. Malinauskas, Kun. V. Mironas, St. Narutavičius, kun. A. Petrulis, Dr. J. Šaulys, kun. K. Šaulys, J. Šernas, A. Stulginskis, A. Smetona, Smilgevičius, J. Staugaitis, J. Vailokaitis, J. Vileišis.


Vilnius, 1917 m. rugsėjo mėn. 23 d.
Šaltinis: Lietuvos Aidas, Lietuvos Taryba, rugsėjo 25 d. numeris, 1 psl.