1918 m. balandžio 10 d. | Paskelbimas: Kad apsisaugojus nuo nelaimių ant minasvaidžių mokyklos

Spėja, kad laukuose, tarpe vieškelio į Muravą ir naujojo kelio (Ringstraße) prie Biruliškių belaisvių stovyklos ir to kelio, kuris eina pietuose nuo to kelio, guli keletas nesprogusių šovinių (lengvųjų dujinių minų), arba guli dirvoje įsirausę.

Kad apsisaugojus nuo nelaimių ant minasvaidžių mokyklos A. A. D. šaudomojo plečiaus prie 7 baterijos, III ruošto (Scharfschießplatz der Minenwerferschule der A. A. D., Batterie 7, Abschnitt III) šiuo įsakoma štai kas:

1. Aštriai uždrausta eiti ant matuojamojo ploto, anapus apkasto ruošto ir viso skritulio, kame minų išrausta žemė, nes čia tebeguli arba ant žemės, ar tik maža teužžertų žemėje įsiraususių, nesprogusių sunkių, vidutinių ir lengvų svaidomųjų minų.

2. Užėjus tokią nesprogusią miną, ta vieta reikia pažymėti, įsmeigiant į žemę mietą arba medžio šaką ar kitaip kaip, ir tuojau greičiausiu keliu duoti žinią minasvaidžių mokyklai (Minenwerfer-Schule Armee-Abt. D). Nutverti arba paliesti nesprogusią miną žūtinai pavojinga, todėl uždrausta.

3. Visas ruoštas, kame gresia šitas pavojus, bus pažymėtas tam tikromis lentelėmis, su šitokiu užrašu:

Užeiti ant šito ruošto ir minų išrausto lauko yra pavojinga gyvybei, nes čia tebeguli nesprogusių šovinių. Todėl užeiti uždrausta kareiviams ir civiliniams asmenims.

Kaiserlich Deutsche Kommandantur
(užrašyta vokiečių, lenkų ir lietuvių kalba)

4. Spėja, kad laukuose, tarpe vieškelio į Muravą ir naujojo kelio (Ringstraße) prie Biruliškių belaisvių stovyklos ir to kelio, kuris eina pietuose nuo to kelio, guli keletas nesprogusių šovinių (lengvųjų dujinių minų), arba guli dirvoje įsirausę. Jos nėra tokios pavojingos, bet, jas užėjus, reikia pranešti, kaip skaitl. 2. Minėta, kad jas susprogintų ir susprogintų drauge padegamąjį dangtį.

Kaunas, balandžio 10 d. 1918 m.

Militärkreisamt Kowno.

Der Stadt- und Kreishauptmann

von Morenhoffen,

Hauptmann

Išminavimo darbao. Pirmojo pasaulinio karo laukų nuotrauka (1914-1918 m.).


Šaltinis: Paskelbimas. (1918, Balandžio 18). Dabartis (47), p. 4. [žiūrėta 2018-03-28]. Prieiga internete:

http://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C1B0003956932?exId=23864&seqNr=4