1918 m. balandžio 11 d. | Mūsų mokyklos

Taigi aišku, kad toki kursai daug suteiks naudos Skriaudžių jaunuomenei. Kursininkai ir kursininkės lanko šiuos kursus gana punktualinai. Jų veiduose spindi dora ir tėvynės meilė. Tokiems doros ir švietimo platintojams, drauge su naujai atgimstančia mūsų tėvyne Lietuva, tegalime išreikšti karštą padėką

Po visą kraštą. Mūsų mokyklos  

Seinai. Jau pradėtos pamokos lietuvių gimnazijoje. Karo metu apšvietimas čia žymiai pradėjo kilti, nes leidus valdžiai, vietinės „Žiburio“ valdybos rūpesniu buvo čia atidarytos kelios pradedamosios mokyklos, kuriose dabar darbuojasi veiklūs lietuviai mokytojai ir greitu laiku buvo priruošta nemaža mokinių dabartinėn lietuvių gimnazijon.

Atidarius gimnaziją, aplinkiniai ir net iš gana toki, didžiu džiaugsmu suvežė jom savo vaikučius. Čia galima tikrai pagirti šio krašto lietuviai, kad jie sulaukę taip brangios įstaigos, suprato taip svarbiame laike reikalingumą suteikti savo vaikučiams apšvietimo. Ir prieš karą buvo čia trijų, o vėliau keturių klasių rusų mokykla, bet viskas, kaip paprastai, buvo mokoma rusų kalba; dabar gi visa kas aiškinama gimtąja lietuvių kalba. Kitų kalbų bus mokoma kaip atskirų dalykų.

Gimnazijos vedėjas (direktorius) yra kun. Dr. Totoraitis. Mokytojais tuo tarpu pakviesti: kun.direktorius (tikyba, lietuvių kala ir vokiečių kalba), stud. L. Čepulevičius (matematika, geografija, istorija, paišymas ir gamta), vietinis Seinų pradedamosios mokylos mokytojas J. Dereškevičius (dainavimas ir gimnastika) ir J. Matulevičiūtė (mergaitėms rankų darbas). Atsidarius naujoms klasėms mokytojų bus pakviesta daugiau. Dabar įkurta tiktai pirmoji klasė. Mokinių prisirinko 60: mergaičių 10 ir berniukų 50. Gimnazijai butas paskirtas buvusiose Žiburio mokyklos namuose; Žiburio gi mokykla iškelta kiton vieton. Prie gimnazijos yra internatas kur atsivežus savo maisto, pigiai galima mokiniams gyventi. Internatą prižiūri vienas mokytojas.

Atsidarius gimnazijai, bažnyčioje buvo atlaikytos iškilmingos pamaldos.

Jis.

Skriaudžiai (Marijampolės apskr.). Čia užėjus vokiečiams įsikūrė mokykla. Išpradžios ji buvo privatinė ir mokytojui algą apmokėdavo vaikai, po 1 rub. mėnesiui. Mokyklą lankė arti 70 vaikų. Mokytojavo p. A. Blažaitis, kuris 1916 m. dėl nežinomų jam priežasčių turėjo atsisveikint ne tik su mokykla, bet ir su savo liuosybe. Taip atsitikus, Skriaudžių mokykla buvo uždaryta ir lig šio laiko skriaudiečiai liūdi savo gerb.mokytojaus. Arti 11/2  metų Skriaudžiuos nebuvo mokyklos. Bet laikui bėgant viskas kitaip virto. Naujas inspektorius, susipratęs, jog mūsų žmoneliai labai nori šviestis, leido jiems kurti mokyklas ir taip, dabar vietoje vienos mokyklos, įsikūrė Skriaudžių parapijoje trys – visos valdžios. Tarp tu trijų mokyklų – viena yra grynai vokiška, nes moko mokytojas vokietis, kitose mokyklose mokytojai lietuviai. Grigaliūnų kaime mokytoja p-lė M. Šalkauskaitė, o Skriaud-iuose p. A. Tamulis. Skriaudžių mokyklą lanko arti 70 vaikų. Mokytojui darbas sekasi. Skriaudiečiai dėkingi jam už jo darbštumą. Jo rūpesniu įsikūrė čia vakariniai kursai suaugusiems, kuriuos lanko daugiau nė 70 žmonių. Kadangi toks darbas vienam mokytojui per sunkus, tai jis pasikvietė talkon dar du mokytojų, baigusių Veiverių mokytojų seminariją –  p.p. Naujoką ir Sabą, o tikybai išguldinėti vietinį vikarą kun. J. Juozaitį. Taigi aišku, kad toki kursai daug suteiks naudos Skriaudžių jaunuomenei. Kursininkai ir kursininkės lanko šiuos kursus gana punktualinai. Jų veiduose spindi dora ir tėvynės meilė. Tokiems doros ir švietimo platintojams, drauge su naujai atgimstančia mūsų tėvyne Lietuva, tegalime išreikšti karštą padėką

Bijūnas-bijūnėlis.

Ąžuolo Būda (Marijampolės apskr.). Prie vietinės mokyklos įsisteigė vakariniai suaugusiems kursai, kuriuos lanko nemažas būrys abiejų lyčių jaunuomenės.

Ten buvęs.


Šaltinis: Po visą kraštą. Mūsų mokyklos (1918, Balandžio 11). Lietuvos aidas 43 (91), p. 4.  [žiūrėta 2018-03-28]. Prieiga internete:

http://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C1B0003846283?exId=66491&seqNr=4