1918 m. balandžio 12 d. | Lietuvių vakaras

„Žiburio“ namams atstatyti čia [Garliavoje] buvo vakarėlis. Jį pakartojo ir antrą dieną. Vaidino triveiksmę „Katriutę“, padeklamavo keletą eilių, pasakė monologą „Laisvės šaly“, padainavo bažnytinis choras 7 dainas, vedamas vietinio vargonininko. Vakarėlis prasidėjo Lietuvos himnu.

„Žiburio“ namams atstatyti čia [Garliavoje] buvo vakarėlis. Jį pakartojo ir antrą dieną. Vaidino triveiksmę „Katriutę“, padeklamavo keletą eilių, pasakė monologą „Laisvės šaly“, padainavo bažnytinis choras 7 dainas, vedamas vietinio vargonininko. Vakarėlis prasidėjo Lietuvos himnu. Vaidinimas pavyko neblogiausiai. Tiktai Darata daugelį pasakymų ištarė neatsakomai. Pranas gi pasakodamas per daug trypė ant vietos. Kiti savo roles atliko gerai. Nemažą įspūdį į publiką padarė kone grynai artistiškai atlikęs savo rolę Jokūbas. Deklamavimas maža buvo įspūdingas, nes deklamavo labai greitai ir be jokio permainymo balso. Ypač smarkiai deklamavo p. Paltanavičius ir p. Vaitkūnas. Tiktai vienas neblogai pasakė „Pakaruoklį“, nors taip pat ne lėtai. Monologą sakė per daug vienodu balsu, be jokio gyvumo. Dainos, išskyrus vieną, kurią padainavo ne visai sutariamai, buvo padainuotos labai gerai. Maloniais savo tonais jos visoje publikoje sužadino gražių jausmų, ir ji nepasigailėjo delnų už tokį puikų deklamavimą ir monologą. Vakarėlis užsibaigė šokiais ir tautiniais žaidimais.

Garliava (nuotraukoje sugriauta miestelio bažnyčia), 1916-1918 m.


Šaltinis: Lietuvių vakaras. (1918, Balandžio 13). Dabartis (45), p. 3. [žiūrėta 2018-03-25] Prieiga internete:
http://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C1B0003956932?exId=23866&seqNr=3