1918 m. balandžio 13 d. | Pirmasis Sibiro respublikos prezidentas

Jeigu norima, kad Rusija pakiltų kultūros ir politikos žvilgsniu, jinai turi išsidalyti mažomis dalelėmis, kurios jungtųsi vienon federacijos valstybėn.

Pirmasis Sibiro prezidentas esąs Jurgis Mikalojaus sūnus Potaninas. Jis nors esąs paprasto Omsko kazoko sūnus, bet pereitojo amžiaus 62-63 metais lankęs Maskvos universitetą. Jau tais laikais bendrai su žinomu publicistu Jadrincevu Maskvoje įsteigęs sibiriečių draugiją, kurios tikslas buvęs padaryti Sibirą nepriklausomaja valstybe. Sociologas Sapovas , tos kuopelės narys, išrodinėjęs jog Sibiro gyventojai sudarą visai atskirą žmonių tipą, ir tai buvo dedama priklausomybės pamatan. Bet Maskvos valdžia tuos Sibiro patriotus numalšinusi, išblaškydama draugijos narius. Pontaninas buvęs nuteistas 6 metams sunkiųjų darbų.

Atlikęs pabaudą, Potaninas atsidavęs prigimties tyrinėjimams. Jis labai daug esąs pasidarbavęs geografijos mokslui. Betyrinėdamas jis išvaikštinėjęs visas Azijos vargingiausias vietas, pvz., vasaros rytų ir vidurinius Kinus, Džungariją, Mongoliją, Mandžūriją, Rytų Tibetą ir kitas. Garsiausias prigimties tyrinėtojas Przevalskis taip pasakęs: „Tikrai Potanimas surado Mongoliją“.

Nežiūrint į ilgą kalėjimo bausmę, Potaninas pasilikęs tvirtais tikįs pirmomis teorijoms apie Sibirą. Gyvendamas Petrapily, Irkucke, Tomske, net ir Paryžiuje jis nuolatos vedęs karštus ginčus dėl nepriklausomos Sibiro valstybės. Jo išvedžiojimai taip skambėję: „Jeigu norima, kad Rusija pakiltų kultūros ir politikos žvilgsniu, jinai turi išsidalyti mažomis dalelėmis, kurios jungtųsi vienon federacijos valstybėn“. Potanino pamatinius dėsnius pasiėmę sau ir bolševikai. Potaninui pavyzdys čia buvęs kinai; jis sakydavęs: „Kol Kinai turėjo keturių savarankiškų valstybių federacijos valdžią, tol Kinai plėtėsi, žydėjo, turėjo mokslą, dailę ir kultūrą. Bet kada svetimtaučiai atmetė centralizacijos tinklą, Kinai numirė.

Potaninas esąs geros širdies, švelnių jausmų ir vargstančių draugas.

Sibiras, 1918 m.


Šaltinis: Pirmais Sibiro respublikos prezidentas (1918, Balandžio 13). Lietuvos aidas 44 (92), p. 3. [žiūrėta 2018-03-30].

Prieiga internete:

http://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C1B0003846283?exId=66490&seqNr=3