1918 m. balandžio 13 d. | Pranciškus Žadeikis | Įstaiga maitoms sunaudoti

Visos maitos draug su kaulais ir visomis kūno dalimis (mėsa, kraujas, grobai (žarnos) puolusiųjų, užmuštųjų, susirgusiųjų ir įtariamųjų gyvulių: arklių, karvių, kiaulių, ožkų (šunų ir kačių maitos atiduodamos tik Sedos mieste), yra atiduodamos įstaigai maitoms sunaudoti Sedoje, Wollkämmer Strasse.

Vokiečiams rūpėjo jų faterlando [tėvynės] vargai, jie nesiliovė galvas sau laužę, kokiu būdu jie palengvinti galėtų karo naštą savo tautiečiams. Jau buvo čia paminėta, kaip jie įsakė rinkti dilgėles, vaisių kauliukus, pelkių balgalvių gaurus ir t.t.

Sedoje jie sumanė įsteigti įstaigą, kurioje puolusiųjų gyvulių maitos būtų perdirbamos į tam tikras kruopas kiaulėms penėti. Kad žmonės uoliau jiems statytų maitas, jie žadėjo tas kruopas maža kaina pardavinėti vietiniams žmonėms, bet, regis, tik vienam gydytojui Kaunackiui pasisekė jų gauti, šiaip kitas niekas negavo. Tam tikslui štai koksai apgarsinimas liko paskelbtas.

Seda, 13 balandžio

Apgarsinimas

Šiuomi parėdoma, jog visos maitos draug su kaulais ir visomis kūno dalimis (mėsa, kraujas, grobai (žarnos) puolusiųjų, užmuštųjų, susirgusiųjų ir įtariamųjų gyvulių: arklių, karvių, kiaulių, ožkų (šunų ir kačių maitos atiduodamos tik Sedos mieste), yra atiduodamos įstaigai maitoms sunaudoti Sedoje, Wollkämmer Strasse. Taipgi į tą pačią vietą yra atiduodamos visos mėsinės prekės, kurios ištirtos pasirodytų žmonių valgiui nebetinkamos. Maitų ir gyvulių kūnų dalių vežimas į įstaigą privalo būti atliktas tinkamu būdu įdėjus į šiaudus.

Už maitas ir atvežimą bus užmokama pagal maitos rūšies ir didumą.

Maitas pristato patsai jų savininkas. Maitas, kurių savininkai yra nežinomi, privalo pristatyti tų vietų seniūnai. Kas rastų maitą, tuojau privalo apie tai pranešti seniūnui, kurio srityje maita guli.
Kas pasielgtų priešingai tiems parėdymams, bus baudžiamas lig trijų tūkstančių markių. Vietoje piniginės pabaudos, jei jinai neišieškoma, numatoma kalėjimas lig šešių mėnesių, skaitant po 3 lig 10 markių dieną.

Apskrities viršininkas

Pasirašė v. Mossner,

Rittmeister

 


Šaltinis: Žadeikis, P. Didžiojo karo užrašai, Vilnius, 2013, p. 346-347.