1918 m. balandžio 13 d. | Vokiečių-lietuvių draugija ir Lietuvos Taryba

Iš kitos pusės vargiai būsią galima dirbti podraugei su dabartine Lietuvos Taryba, nes joje viršų esančios paėmusios kraštutinės srovės, kurios, turbūt, atmesiančios vokiečių bendradarbiavimą.

Vokiečių-lietuvių draugijos komisija valdijos ir valdybos reikalams svarstyti šiandien laikė posėdį, kuriame kalbėjo apie priežastis, kurių dėlei draugija ligi šiol negalėjo užsiimti praktikos darbu. Tapo pabrėžta, jog keblumas iš vienos pusės esąs tame, kad Lietuva dar vis tebėra etapų sritis. Iš kitos pusės vargiai būsią galima dirbti podraugei su dabartine Lietuvos Taryba, nes joje viršų esančios paėmusios kraštutinės srovės, kurios, turbūt, atmesiančios vokiečių bendradarbiavimą. Dalyvavusieji susirinkime išreiškė nuomonę, jog reikia sudaryti tokia krašto vyriausybė ir naujai surengti tokia lietuvių atstovybė, kuri atatiktų tikintiems Lietuvos gyventojams, kurie esą toli gražu ne perversmininkai.

Lietuvos Taryba, 1918 m. LCVA.


Šaltinis: Vokiečių-lietuvių draugija ir Lietuvos Taryba. (1918, Balandžio 16). Dabartis (46), p. 2. [žiūrėta 2018-03-28] Prieiga internete: http://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C1B0003956932?exId=23865&seqNr=2