1918 m. balandžio 16 d. | Bėgliai grįžta

Kiekvienas džiaugiasi, sulaukęs iš svetimos šalies tėvų, brolių, seserų arba genčių ir noromis su jais pasidalins kad ir ne gausią maisto atsargą.
Šitas dienas iš Rusijos pagrįžo tūkstančiai bėglių, o daugelis tūkstančių esą kelionėje. Rygon grįžta kokis 100 000 žmonių. Tokis žymus padaugėjimas gyventojų, žinoma, turės įtakos į šio krašto gyventojų maitinimąsi. Aiškus dalykas, jog paskirto gyventojams maisto neužteks, kuomet gyventojų skaitelius padidės keletu šimtų tūkstančių. Todėl reikės sumažinti porcijos. Kiekvienas džiaugiasi, sulaukęs iš svetimos šalies tėvų, brolių, seserų arba genčių ir noromis su jais pasidalins kad ir ne gausią maisto atsargą. Nuo balandžio 15 dienos sumažins išduodamąsias maisto porcijas, idant būtų ko padalyti grįžtantiems iš Rusijos bėgliams. Suvalkų mieste dabar nebemažins maisto porcijų, nes čia jau nuo seniau jos buvo sumažintos. Bet sodžiams Suvalkų krašte nuo tos dienos duos jau mažesnes porcijas. Pagrįžtančių savo tautiečių labui kiekvienas tenkinsis mažesniu kąsneliu.


Šaltinis: Bėgliai grįžta. (1918, Balandžio 18). Dabartis (47), p. 3. [žiūrėta 2018-03-28] Prieiga internete: http://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C1B0003956932?exId=23864&seqNr=3