1918 m. balandžio 16 d. | Matininkų mokykla Vilniuje

Vilniuje ketina įsteigti matininkų mokyklą, kurioje dviejų ligi trijų mėnesių kursuose priruoš žemės matuotojų, kurie privalės darbuotis ūkio ir kultūros reikalais. Tinkami asmens, kurie moka kiek matematikos ir matavimo arba turi gabumo daryti žemėlapiams, gali tuojau raštu kreiptis į apskričio arba miesto viršininką.

Vilniuje ketina įsteigti matininkų mokyklą, kurioje dviejų ligi trijų mėnesių kursuose priruoš žemės matuotojų, kurie privalės darbuotis ūkio ir kultūros reikalais. Tinkami asmens, kurie moka kiek matematikos ir matavimo arba turi gabumo daryti žemėlapiams, gali tuojau raštu kreiptis į apskričio arba miesto viršininką. Prie rašto reikia pridėti paliudymai ir trumpas gyvenimo bėgio aprašymas, kuriame turi būti paminėta pavardė, vardas, amžius, tikyba, tautybė ir kokis yra rašančiojo prisiruošimas. Mokiniai turi mokėti vokiečių kalbą bent tiek, kad galėtų suprasti pamokas. Priimamieji kursuosna mokiniai gauna gyvenimą ir išlaikymą dykai, be to jiems duos ir kiek pinigų mažesnėsėms išlaidoms. Užbaigus kursus ir įstojus į praktikos darbą, bus mokama tam tikra alga, kaipo valdininkams. Mokyklą tiems kursams suruoš kuo greičiau, todėl dalyvauti norintieji savo prašymus tegu paduoda tuojau.

Matininkų mokyklos siekiamasis tikslas yra labai svarbus Lietuvai. Jau kiek kartų esame nurodę į tai, kad žemės ūkis – tai tikrasis Lietuvos gyvenimo pagrindas, kuriuo ir remiasi Lietuvos ateitis. Bet Lietuvos žemės ūkis tegalės pražysti tiktai tuomet, jei jis remsis tam tikrais ūkinio mokslo dėsniais. Ypačiai svarbu nusausinus laukai tam tikrais žemėn dedamais vamzdžiais – drenais, kad išsimetę laukai taptų kitaip sutvarkyti, idant kiekvienas ūkininkas visą savo lauką turėtų viename plote ir kt. Tiktai šitiems ir panašiems reikalams ir steigia matininkų mokyklą.

Vokiečių valdžia, steigdama šitą mokyklą jau dabar, karo metu, tuo parodo, jog jai, šalia visų sunkenybių, labai rūpi Lietuvos susitvarkymas ir naujas jos patarpimas. Šalies gyventojams ji suteikia progos lankyti šitą mokyklą, idant jie galėtų ten įgyti reikiamo mokslo matininko pašaukimui, kad paskui patys galėtų padėti tiksliai varyti ūkinį Lietuvos prikėlimą. Patartume, kad daug jaunų lietuvių stotų šiton mokyklon, ir mokytųsi į matininkus ir, pildydami šitą pašaukimą, būtų naudingi savo valdijai tikru praktikos darbu.


Šaltinis: Matininkų mokykla Vilniuje. (1918, Balandžio 16). Dabartis (46), p. 3. [žiūrėta 2018-03-28] Prieiga internete:
http://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C1B0003956932?exId=23865&seqNr=3