1918 m. balandžio 16 d. | Nuplėšimas Pašimšio dvare

Pirmučiausiai piktadariai užėjo darbininkų butan; paliepė vienam bernui vesti juos pas poną. Priėję prie rūmo durų, ėmė baldytis,<…> užpuolė p. K. Oertelį jo kambaryje, reikalaudami 4 tūkstančių rublių pinigų. <…> Beieškodami aukso, supjaustė kėdžių apmušimus, bet veltui.

Kovo 28 d., apie aštuntą val. vakare, apsiginklavusių šautuvais plėšikų gauja užpuolė Pašimšio dvaro savininką, p. K. Oertelį. Pirmučiausiai piktadariai užėjo darbininkų butan; paliepė vienam bernui vesti juos pas poną. Priėję prie rūmo durų, ėmė baldytis, reikalaudami, kad juos įleistų ir duotų valgyti. Bet tarnaitė atsakė negalinti nakties laike jų leisti butan. Gavę tokį atsakymą, jie išdaužė langus, sušoko į vidų ir užpuolė p. K. Oertelį jo kambaryje, reikalaudami 4 tūkstančių rublių pinigų. Atėmę 2 tūkstančius rublių, ėmė mušti šautuvų kurčgaliais, kad atiduotų auksą. Beieškodami aukso, supjaustė kėdžių apmušimus, bet veltui. Paskui numovė aukso žiedus nuo pirštų K. Oertelio. Be to, pasiėmė ponų drabužių, baltinių ir kepurę. Iš valgomų daiktų pasiėmė lašinių, sviesto ir kiaušinių. Paskui arkliniui liepė nuvesti juos į arklių tvartą ir apžiūrėjo arklius, bet nieko nedarę, vėl liepė užrakinti. Kiek jų iš viso buvo, tikrai nežinia. K. Oertelio kambaryje ruošėsi 8. Apsidarę buvo civiliškai. Vieno piktadario rado kepurę. K. Oertelio sužeidė galvą, o tarnaitei ranką; kitus užtikrino nieko nedarysią, tiktai smaugsią ponus ir žydus. Pagalios kelis sykius šovė ir nuėjo savais keliais.


Šaltinis: Nuplėšimas. (1918, Balandžio 18). Dabartis (47), p. 3. [žiūrėta 2018-03-28] Prieiga internete: http://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C1B0003956932?exId=23864&seqNr=3