1918 m. balandžio 19 d. | Lietuvių Komiteto posėdis

Lietuvių Šelpiamojo Komiteto posėdyje dalyvavo ką tik sugrįžęs iš Rusijos Lietuvių Draugijos dėl karo nukentėjusiems šelpti pirmininkas Martynas Yčas.

Lietuvių Šelpiamojo Komiteto posėdyje dalyvavo ką tik sugrįžęs iš Rusijos Lietuvių Draugijos dėl karo nukentėjusiems šelpti pirmininkas Martynas Yčas. Nuo to laiko, kada vokiečiai užėmė Vilnių (rugs. m. 1915 m.), mažne per trejus metus pirmininkavusis Šelp. Komitetui A. Smetona išreiškęs džiaugsmą, kad sugrįžo senasis draugijos ir jos Komiteto pirmininkas, kurs dabar, būdamas laisvesnis, gali pasidarbuoti Komitetui, atidavė pirmininkavimo pareigas M. Yčui. Bet, taip nutarus, Yačas, paėmęs pirmininkauti, atsisakė nuo pirmininko vietos ir prašė padaryti formalius rinkimus. Tada atviru balsavimu, vienam susilaikius, kitų visų vienu balsu pirmininku išrinktas vėl M. Yčas. Komiteto posėdžiuose jau dalyvauja ir Liudas Noreika, taip pat neseniai sugrįžęs iš Rusijos ir per š. m. balandžio 12 dienos posėdį Šelpiamojo Komiteto kooptuotas Komiteto nariu.


Šaltinis: Lietuvių Komiteto posėdis. (1918, Balandžio 25). Dabartis (50), p. 3. [žiūrėta 2018-03-28] Prieiga internete:
http://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C1B0003956932?exId=23860&seqNr=3