1918 m. balandžio 2 d. | Priėmimas svetimų nakvynėn

Niekas tenepriimie įtartinų asmenų. Kiekvieno priedermė yra pildyti įsakymus, nes vis dar yra plėšikų gaujų; reikia saugoti nuo jų šalis ir gaivinti tvarka.

Žemės apsaugai yra reikalinga aštri susisiekimo kontrolė. Ta kontrolė yra vykinama per naują vyr. rytų vado įsakymą, sulig priėmimo nakvynėn svetimų. Tas įsakymas uždraudžia priimti nakvynėn asmenis, kurie neturi Ob. Ost paso arba šiaip kokio išsirodomo ženklo – vis tiek, ar ilgam ar trumpam laikui, ar užmoka už nakvynę, ar ne. Kas priima svetimą žmogų nakvynėn, turi apie tai netrukęs pranešti apskričio viršininkui (miesto viršininkui). Pranešime turi būti teisingai pasakyta, dėl kokios priežasties svetimasis čia gyvena. Kas nori verstis nakvinimu, tas privalo turėti tam tikrą leidimą ir pildyti įsakymus. Čia reikia vesti svečių knygos, įrašyti į jas apsilankantieji ir knygas kasdieną parodyti vyresnybei. Niekas tenepriimie įtartinų asmenų. Kiekvieno priedermė yra pildyti įsakymus, nes vis dar yra plėšikų gaujų; reikia saugoti nuo jų šalis ir gaivinti tvarka. Kas tačiau priima įtartinų asmenų, nusideda ne tiktai prieš visuomenės apsaugą, bet užsitraukia ir sunkią bausmę.


Šaltinis: Priėmimas svetimų nakvynėn. (1918, Balandžio 2). Dabartis (40), p. 3. [žiūrėta 2018-03-22] Prieiga internete:
http://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C1B0003956932?exId=23863&seqNr=3