1918 m. balandžio 20 d. | Atgaivinimas Vilniaus universitėto

Iš lietuvių pusės Vokietijos vyriausybei tapo įteiktas primenamasis raštas ir išreikštas prašymas, kad būtų leista atgaivinti Vilniaus universitėtas.

Laikraštis „Das neue Litauen“ paduoda šitą štai žinią:

Iš lietuvių pusės Vokietijos vyriausybei tapo įteiktas primenamasis raštas ir išreikštas prašymas, kad būtų leista atgaivinti Vilniaus universitėtas. Kitados Vilniaus universitėtas vadinosi akademija, kurią jėzuitai buvo įsteigę 1569 metais. Didysis Lietuvos kunigaikštis Steponas Batoris akademiją tuojau patvirtino ir suteikė jai paramos. Vilniaus universitėtas ištvėrė ligi caro Nikolajaus I laikų ir Lietuvos kultūrai buvo labai svarbi įstaiga. Tiesa, universitetas buvo vedamas lenkų dvasioje, tačiau jisai buvo naudingas Lietuvos gyvenimui, nes jisai kėlė lietuvių dvasios kultūrą ir lietuviams davė daugel garsių žmonių. Primenamasis raštas prašo tuo tarpu įsteigti teologijos, filosofijos ir teisių skyrius, kuriems jau dabar būsią klausytojų. Primenamasis raštas užsibaigia šitais žodžiais: „Lietuviai turi vilties, jog vokiečių tauta, kuri užima tokią aukštą vietą dvasios kultūroje, neis Rusijos pėdomis, jog ji lietuviams neužginčys teisės turėti universitetą, anaiptol, jog ji, kaipo tikra vakarų civilizacijos atstovė, lietuviams padės vykinti šitą civilizacijos užduotį. Lietuviai dar atsimena, kaip Prūsų valdijos įsteigėjas hercogas Albrechtas karštai rėmė ir šelpė lietuvių raštijos pradžią 16 metašimtyje. Šitas istorinis nuotykis ir šiandien lietuviams suteikia geriausios vilties.“


Šaltinis: Atgaivinimas Vilniaus universitėto. (1918, Balandžio 20). Dabartis (48), p. 2. [žiūrėta 2018-03-28] Prieiga internete:
http://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C1B0003956932?exId=23862&seqNr=2