1918 m. balandžio 20 d. | Žemaičių jaunuomenės atsišaukimas dėl gimnazijos Rietave

Reik tik mums, buvusiems Palangos gimnazijos mokiniams, truputis palaukti, o gal ir gausime tos labai pageidaujamos šviesos. Labai mums malonu girdėti kitų mūsų draugų pasiūlymus kurti gimnaziją kur kas patogesnėje vietoje, negu Palanga – Rietave

Labai nudžiugome, užgirdę apie sumanymą steigti lietuvių gimnaziją Rietave. Reik tik mums, buvusiems Palangos gimnazijos mokiniams, truputis palaukti, o gal ir gausime tos labai pageidaujamos šviesos. Labai mums malonu girdėti kitų mūsų draugų pasiūlymas kurti gimnaziją kur kas patogesnėje vietoje, negu Palanga – Rietave. Čia ištikrųjų galės suvažiuoti mokinių iš visų pusių. Ypačiai daug bus iš Švėkšnos, nes ir dabar ten yra septyni Telšių lietuvių gimnazijos mokiniai, o norinčių eiti gimnazijos mokslą atsiras kur kas daugiau kuriems dabar Telšių gimnaziją sunku pasiekti dėl didelės tolumos, nes iš Švėkšnos į Telšius yra 13 mylių.

Mokinių, manome, bus pakankamai, tik reikia gimnazijos.

Iš pradžios reikėtų atidaryti būtinai keturios pirmos klasės, nes daug yra mokinių, lankančių Palangos gimnaziją, kurie atsidarius gimnazijai Rietave, visi stotų į ją. Taigi reikia kuo mažiausia keturių ,o gal ir daugiau klasių. Šiuo tas mes, jaunimas, prašome: padėkite mums tame svarbiausiame darbe visi apsišvietusieji lietuviai, ypačiai gi kunigai, Rietavo ir Švėkšnos klebonai, kad toks rangus sumanymas nedingtų.

Už tatai bus jums dėkingi visi ainiai lietuviai žemaičiai, kurie mokysis toje gimnazijoje ir visi, kas tiktai galite, stokit į darbą kurti gimnaziją Rietave.

Žinoma, nėra tatai lengvas darbas, o prie to reik ir daug lėšų. Bet tokiame svarbiame dalyke galima būtų šauktis į žmonės, kad jie padėtų aukomis.

Mes, mokiniai, tikimės, kad ateinantį rudenį nebesivadinsime Palangos gimnazijos mokiniais, bet Rietavo lietuvių gimnazijos mokiniais.

Buvusieji Palangos gimnaz.mokininai


Šaltinis: Žemaičių jaunuomenės atsišaukimas dėl gimnazijos Rietave. (1918, Balandžio 20). Lietuvos aidas 47 (95), p. 3. [žiūrėta 2018-04-11]. Prieiga internete: http://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C1B0003846283?exId=66487&seqNr=3